Node.js相关

安装

nvm

apt

sudo apt install python-software-properties
sudo apt-add-repository ppa:chris-lea/node.js
sudo apt update
sudo apt install nodejs
sudo apt install npm

n

npm install -g n; n stable

cnpm

sudo npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org

正则表达式

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/RegExp#grouping-back-references

AOP/DI

https://github.com/inversify/InversifyJS/blob/master/wiki/container_api.md

https://blog.5udou.cn/#/blog/detail/1585122204357

可能有用的软件包

https://github.com/linxiaowu66/nodejs-useful-packages

监控

https://blog.5udou.cn/#/blog/detail/kibanaRu-He-Zhi-Zuo-Chu-Hao-Kan-Ku-Xuan-De-Tu-Biao-98

架构

https://blog.5udou.cn/#/blog/detail/Dian-Wo-Da-San-Nian-Qian-Duan-Lu-Ji-Dian-Wo-Da-Qian-Duan-Yan-Bian-Guo-Cheng-46

标签:

发表评论